Upphandlingen har sedan tidigare även överklagats till Förvaltningsrätten. I detta fall handlar det specifikt om att Bodens kommun valt att sekretesslägga delar av Nordprojektering i Luleå VVS ABs anbud

Den klagande har i detta fall anfört sitt eget intresse att granska att upphandlingen skett på korrekt sätt i sin inlaga till kammarrätten. Han kan inte se varför bolaget som begärt sekretess ska kunna komma att lida skada. Vilket kommunen anfört skulle vara skälet till sekretessläggningen. Det är anbudsgivaren själva som begärt att deras anbud ska beläggas med sekretess gällande konsulternas CV:n och referensuppdrag med anledning av att de skulle lida skada om uppgifterna offentliggjordes. Enligt upphandlingschefen Theresa Hägglund så ligger kommunens värdering av det aktuella ramavtalet för va-tjänster i detta fall på uppskattade 2,5 miljoner per år.

– Det handlar om projektering av va-tjänster för de hus som kommunen eventuellt kommer att bygga. Bolaget har också angett en förklaring till oss varför de skulle lida skada om konsultuppgifterna offentliggörs. Bodens kommun anser också att de uppgifter som anbudsgivaren begärt sekretess kring är av sådan art att det skulle generera att berörd anbudsgivare kan komma att lida skada om de lämnas ut.

Enligt upphandlingschefen är det första gången hon stöter på ett överklagat sekretessärende med cv-uppgifter sedan hon tillträdde i Boden.

– Ja, det är tämligen ovanligt men det finns dock flera prejudicerande domar där man godkänt sekretess. Vi får se vad rätten beslutar.