Debatt Under de kommande åren fram till 2023 kommer välfärden att behöva runt 500 000 nya medarbetare till kommuner, landsting/regioner och privata utförare. Det beror på pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på vård och omsorg utifrån att andelen yngre och äldre i befolkningen ökar.

Samtidigt som det i dag finns många kommuner som inte kan erbjuda heltidsanställningar i den omfattning som de anställda efterfrågar, finns det också en oro att många kommuner inte kommer att kunna rekrytera kompetenta medarbetare i den omfattning som behövs framöver. Om en större andel av de anställda arbetar heltid så behöver inte lika många nya

medarbetare rekryteras. Ofrivilligt deltidsarbete har under en längre tid engagerat arbetsmarknadens parter, politiska partier, forskare och opinionsbildare.

Arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona har tillsammans med arbetstagarorganisationen Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) ett gemensamt intresse av att minska deltidsarbetet, både det frivilliga och det ofrivilliga. Parterna är överens om att förmågan att attrahera och rekrytera personal, liksom att motivera och utveckla redan anställda, har stor betydelse för verksamheters effektivitet och kvalitet. Att erbjuda anställningar på heltid bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Precis som i sagan om ”kejsarens nya kläder” där kejsaren inte kan se det uppenbara, att han är utan kläder, så ser inte kejsaren Gunnar Selberg (C) i Kiruna det uppenbara, att heltidsfrågan är en jämställdhetsfråga och en överlevnadsfråga för kommunen. Han vill ”med ett pennstreck” avsluta det lokala kollektivavtalet som ger de anställda i Kiruna kommun rätt till heltid.

Kommunal Norrbottens årsmöte vill i likhet med barnet i sagan påpeka något som alla kan se men som ingen vågat säga till kejsaren, att heltidsfrågan är en jämställdhetsfråga och en förutsättning för att Kiruna Kommun ska kunna växa som kommun och klara av att rekrytera arbetare i framtiden.

Kommunal Norrbottens årsmöte vill med detta utbrista till kejsaren Selberg, ”Kejsaren är naken”. #stoppapennstrecket