Lulebo har till länsstyrelsen ansökt om dispens för att få vidta åtgärder i ett biotopskyddsområde. Björkallén finns efter Skolvägen.

Det handlar om fem välväxta björkar, cirka tolv meter höga, som ställer till problem när bolaget ska bygga det nya trygghetsboendet i Råneå.

Björkarna står för nära vägen i ett område som i detaljplanen anges som u-område, vilket innebär att det kan tas i anspråk för ledningar. Lulebos inställning är att träden inte kan bevaras. Lulebo skriver även att underjordsledningar av fjärrvärme finns i närheten av björkarna och riskerar att påverkas av rötternas utbredning.

Lulebo konstaterar att björkarna inte är föremål för något miljöskydd, och att inte heller några närboende påverkas. Avverkningen ska göras under hösten.