Detaljplanerna har varit utställda först och sedan gått den politiska beslutsvägen. När det gäller Hornsdal så ger detaljplanen möjlighet att bygga elva

enbostadshus i Sävast. En motståndare till planen är Potatisgrossisten i Sävast som ansett att marken inte ska bebyggas och att det

finns annan alternativ mark att ta i anspråk. Genom fullmäktigebeslutet kan nu tomterna styckas ut och börja säljas. Om man slipper en överklagning. Även detaljplanen som rör byggnaden av en ny förskola har antagits av fullmäktige.Samhällsbyggnadskontoret har upprättat planen som syftar till att uppföra en ny förskola i upp till två våningar och med möjlighet upp till åtta

avdelningar. Inom planområdet inryms även lekytor, parkeringsmöjligheter

samt ett naturområde. Även detaljplanen för Dahlian I och 2, området bakom Bodenbos hus vid Dollrstore har varit uppe på sista fullmäktigemötet. Den upprättade planen syftar till att fortsätta

tillåta bostäder men möjliggöra en mer flexibel plan över vad som ska gälla för området. Detaljplanen medger även att det ska gå att bygga i fyra

våningar istället för som idag. Det är kommunstyrelsens ordförande Inge Andersson som genom sin delegation i december förra året

beslutat att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för det

aktuella planområde som även gäller boenden på Majorsgatan och Skyttegatan. Samhällsbyggnadskontoret har efter samrådet justerat detaljplanen Komplementbyggnader på Dahlian I har minskats i byggnadsarea

med hänsyn till dagvattenbedömningen.